هوره ذوالفقار شرفدوست و رسول

نام آوران گیلانغرب روستای حضرت سلیمان

هوره, زوالفقار شرفدوست

یکی از بهترین های هوره چر گیلان غرب با صدای دلنشین