” چۆن بڵێم ده ردت تاڵترین ده رده “

اهنگ سعداله نصیری ” چون بلیم ده ردت تالترین ده رده “

سعداله

لینک کوتاه