اهنگ غمگین کردی تیمور نمازی ” یاده له دلما جی خوی گرده وا “

تیمور نمازی

(بیشتر…)